Официални правила на Max Dynamics игра със скреч карти 29.07.2022 - 13.08.2022

ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА:

Промоцията се организира и провежда от „АМПЕРЕЛ“ ООД, ЕИК 831430207, гр.София, бул.„Братя Бъкстон“ № 40, наричано по-нататък Организатор.


1. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА (ПРОМОЦИЯТА)

1.1 Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила.

1.2 Официалните правила се публикуват на интернет адрес: www.maxdaynamics.bg/fantastico за целия период на Промоцията.

1.3 Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта www.maxdaynamics.bg/fantastico

1.4 С участието си в Промоцията участниците се обвързват с долуописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.


2. ВРЕМЕ И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА (ПРОМОЦИЯТА)

2.1 Промоцията се провежда в периода: от 29.07.2022г. до 13.08.2022 включително или до изчерпване на количествата на наградите, което от двете събития настъпи по-рано.

Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди след изтичане на промоционалния период или изчерпването на оповестения брой награди и/или скреч карти.

Организаторът на играта няма задължение да води кореспонденция във връзка и по повод претенции за получаване на награди, предявени след крайната дата на промоцията или след изчерпване на промоционалните количества.

Играта се организира и провежда на български език, за територията на Република България, в следните търговски обекти на верига „Фантастико“ само в описания период по график:

Дата

Час

Обект

29.07.2022

16:00-20:00

Ф30

29.07.2022

16:00-20:00

Ф6

30.07.2022

10:00-14:00

Ф30

30.07.2022

10:00-14:00

Ф6

05.08.2022

16:00-20:00

Ф40

05.08.2022

16:00-20:00

Ф42

06.08.2022

10:00-14:00

Ф40

06.08.2022

10:00-14:00

Ф42

12.08.2022

16:00-20:00

Ф21

12.08.2022

16:00-20:00

Ф22

13.08.2022

10:00-14:00

Ф21

13.08.2022

10:00-14:00

Ф22

 • супермаркет „Фантастико“ Ф-6, находящ се в гр.София, бул. “Д-р Г.М.Димитров“ №77;
 • супермаркет „Фантастико“ Ф-30, находящ се в гр.София, бул.“Черни връх“ № 204;
 • супермаркет „Фантастико“ Ф-40, находящ се в гр.София, ж.к. “Гео Милев“ , ул.“Николай Коперник“ № 27;
 • супермаркет „Фантастико“ Ф-42, находящ се в гр.София, бул.“Йерусалим“ № 22;
 • супермаркет „Фантастико“ Ф-20, находящ се в гр.София, бул. "Никола Мушанов", бл. 331А
 • супермаркет „Фантастико“ Ф-21, находящ се в гр.София, ул. "Д-р Атанас Москов" №15


3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

В промоцията имат право да участват всички граждани на Република България на възраст над 18 години с изключение на служителите на „Амперел“ ООД, организаторът на промоцията, собствениците и служителите на търговските обекти, които търгуват с промоционални продукти, както и роднини по права линия от първа степен (деца и родители) и съпрузи на изброените по- горе лица.


4. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ

„Участващите продукти“ са:

 • Max Dynamics Изотонична напитка портокал 550мл
 • Max Dynamics Изотонична напитка банан и ягода  550мл
 • Max Dynamics Изотонична напитка лимон и бъз 550мл


5. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

С участие в промоцията може да бъде спечелена една наградa  на място в обекта:

 • Max Dynamics Изотонична напитка 550мл различни вкусове – Портокал, Банна и ягода, Лимон и бъз - 180 броя награди.

6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ

6.1 Желаещите да участват в играта следва да изпълнят посочения механизъм: Механизъм: да закупят продукт 1 брой на марката „Max Dynamics“, а именно

 • Max Dynamics Изотонична напитка портокал 550мл
 • Max Dynamics Изотонична напитка банан и ягода  550мл
 • Max Dynamics Изотонична напитка лимон и бъз 550мл

в определените магазини и периоди, посочени в настоящите правила. Срещу тази покупка, удостоверена с касова бележка, клиентът получава правото да изтегли скреч карта от промоутър на Max Dynamics след касова зона на съответния търговски обект (магазин).

6.2. При печеливша скреч карта всеки участник получава наградата на място от промоутър на Max Dynamics. Един клиент може да участва неограничено, като всяко следващо участие е обвързано с нова, немаркирана касова бележка за покупка на горепосочените продукти до края на периода на играта или до изчерпване на промоционалните количества продукти и скреч карти в обекта.

За горепосочения механизъм важи следният механизъм на печалба: Ако в скреч зоната е изписано „Печелиш напитка“ или „Опитай пак 😊“

6.3. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен еквивалент.


7. ОТГОВОРНОСТ

7.1 Организаторът на Промоцията не е отговорен пред потребителите за награди, надвишаващи посоченото количество.

7.2 Организаторът на Промоцията не отговаря за качеството на наградите и не носи отговорност за евентуални вреди, причинени от наградата.

7.3 Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена на наградата.

8. БЕЗ ОСРЕБРЯВАН

Замяната на награди срещу пари е забранена.

9. ОТМЯНА

Организаторът има право едностранно да отмени промоцията на всеки етап от нейното провеждане, ако е налице материална злоупотреба или нарушения на правилата на промоцията или възникване на форсмажорни обстоятелства.

10. СПОРОВЕ

Спорове между Възложителя, Организатора и участници в Промоцията се решават по взаимно съгласие. При невъзможност за доброволно уреждане на спора, същият се решава от компетентния съд, съгласно българското законодателство.