Официални правилана Max Dynamics игра със скреч карти 19.12.2023 - 28.12.2023

ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА:

Промоцията се организира и провежда от „АМПЕРЕЛ“ ООД, ЕИК 831430207, гр.София, бул.„Братя Бъкстон“ № 40, наричано по-нататък Организатор.


1.ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА (ПРОМОЦИЯТА)

 1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила.
 2. Официалните правила се публикуват на интернет адрес: www.maxdynamics.bg/fitnessgame

за целия период на Промоцията.

3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта                                        www.maxdynamics.bg/fitnessgame.
С участието си в Промоцията участниците се обвързват с долуописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.


2.ВРЕМЕ И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА (ПРОМОЦИЯТА)

2.1. Промоцията се провежда в периода: от 19.12.2023 - 28.12.2023 включително.

Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди след изтичане на промоционалния период или изчерпването на оповестения брой награди и/или скреч карти.

Организаторът на играта няма задължение да води кореспонденция във връзка и по повод претенции за получаване на награди, предявени след крайната дата на промоцията или след изчерпване на промоционалните количества.2.2.Играта се организира и провежда на български език, за територията на Република България, в следните търговски обекти:


3.ПРАВО НА УЧАСТИЕ

В промоцията имат право да участват всички граждани на Република България на възраст над 18 години с изключение на служителите на „Амперел“ ООД, организаторът на промоцията, собствениците и служителите на търговските обекти, които търгуват с промоционални продукти, както и роднини по права линия от първа степен (деца и родители) и съпрузи на изброените по- горе лица.


4.УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ

„Участващите продукти“ са:

 • Max Dynamics L-CARNITINE ЯГОДА И БАНАН 750ml
 • Max Dynamics L-CARNITINE ЛИМОН 750ml
 • Max Dynamics L-CARNITINE МАЛИНА 750ml
 • Max Dynamics L-CARNITINE ЛАЙМ И МЕНТА 750ml
5.ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

С участие в промоцията може да бъде спечелена една или няколко от следните награди на място в обекта:

 • Max Dynamics L-CARNITINE МАЛИНА 750ml – 225 броя награди
 • Max Dynamics спортен накитник - 225 броя награди
 • Max Dynamics охлаждаща кърпа с контейнер – 75 броя награди6.МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ6.1 Желаещите да участват в играта следва да изпълнят посочения механизъм: Механизъм: да закупят 2 броя  L-CARNITINE 750ml  напитка на марката „Max Dynamics“, а именно:

 • Max Dynamics L-CARNITINE ЯГОДА И БАНАН 750ml
 • Max Dynamics L-CARNITINE ЛИМОН 750ml
 • Max Dynamics L-CARNITINE МАЛИНА 750ml
 • Max Dynamics L-CARNITINE ЛАЙМ И МЕНТА 750ml


в определените магазини и периоди, посочени в настоящите правила. Срещу тази покупка, удостоверена с касова бележка, клиентът получава правото да изтегли скреч карта на касата на съответния търговски обект (магазин).

6.2. При печеливша скреч карта всеки участник получава наградата на място на касата на съответния търговски обект (магазин).

Един клиент може да участва неограничено, като всяко следващо участие е обвързано с нова, немаркирана касова бележка за покупка на горепосочените продукти до края на периода на играта или до изчерпване на промоционалните количества продукти и скреч карти в обекта.

За горепосочения механизъм важи следният механизъм на печалба: Ако в скреч зоната е изписано „Печелиш кърпа!“ ,  „Опитай пак! ☺“, „Печелиш накитник!“, „Печелиш напитка!“.

6.3. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен еквивалент.7.ОТГОВОРНОСТ

 1. Организаторът на Промоцията не е отговорен пред потребителите за награди, надвишаващи посоченото количество.
 2. Организаторът на Промоцията не отговаря за качеството на наградите и не носи отговорност за евентуални вреди, причинени от наградата.
 3. Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена на наградата.8.БЕЗ ОСРЕБРЯВАНЕ

Замяната на награди срещу пари е забранена.
9.ОТМЯНА

Организаторът има право едностранно да отмени промоцията на всеки етап от нейното провеждане, ако е налице материална злоупотреба или нарушения на правилата на промоцията или възникване на форсмажорни обстоятелства.

10.СПОРОВE

Спорове между Възложителя, Организатора и участници в Промоцията се решават по взаимно съгласие. При невъзможност за доброволно уреждане на спора, същият се решава от компетентния съд, съгласно българското законодателство