Декларация за Поверителност

Вашата поверителност е важна за нас!

Ние от „АМПЕРЕЛ“ ООД в качеството си на администратор на лични данни, имаме задължение да се грижим за сигурността на Вашите лични данни, като прилагаме утвърдени от Дружеството правила и процедури за осъществяване на тази сигурност.

„АМПЕРЕЛ“ ООД, наричано в настоящата декларация „Дружеството“.
Адрес на управление: гр. София, бул. „Братя Бъкстон“ №40, ет.8
Интернет страница: https://amperel.net/bg
За контакти относно защитата на Вашите лични данни: sofia@amperel.bg

Настоящата декларация за поверителност има за цел ясно и прозрачно да обясни какви лични данни събира Дружеството от Вас, на законово основание или чрез предоставено съгласие, както и начина, по който използваме тези данни. Всички дейности са в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защита на данните).

Принципи за защита на данните, които ние спазваме
• Личните данни на субектите да се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно;
• Личните данни на субектите да се събират само за валидни цели, които ние сме обяснили ясно, и да не се използват по никакъв друг начин, който не е съвместим с тези цели;
• Личните данни на субектите да не надхвърлят необходимата информация, нужна за целите, които сме посочили;
• Субектите да бъдат информирани в случаите, които личните данни се обработват извън установените със закон изисквания за обработка.
• Личните данни на субектите да бъдат съхранявани в срок, не по-дълъг от необходимото за целите, които сме посочили;
• Личните данни на субектите да бъдат надлежно защитени.

Субект на данни е физическо лице, което е идентифицирано или което може да бъде идентифицирано въз основа на определена информация.
Вашите права като субект на лични данни
• Право на информираност (във връзка с обработването на личните Ви данни от Дружеството).
• Право на достъп до собствените Ви лични данни.
• Право на коригиране (ако данните са неточни).
• Право на изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“) – в случаите, когато законът не го забранява. Ако обработката на лични данни се основава на Ваше съгласие, Вие имате право по всяко време да оттеглите съгласието си за бъдеща обработка.
• Право на ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни – в случаите, когато законът не го забранява.
• Право на възражение спрямо обработването на лични данни.
• Имате право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че Вашите права на защита на личните данни са били нарушени.

Събираме, обработваме и/или съхраняваме събраните лични данни на основание трудови или граждански правоотношения със служители, договорни отношения с доставчици, клиенти и контрагенти, законови разпоредби и др. Използваме събраната информация, събрана от всички наши услуги, за да можем да ги предоставяме, поддържаме, защитаваме и подобряваме, да разработваме нови, както и за защита на служителите ни и клиентите си.

Информацията, която може да съдържа Ваши лични данни, се обработва за следните цели:

– Човешки ресурси – обработваме лични данни на кандидати за работа, настоящи и бивши служители. Събраните данни се използват за целите на администриране на трудовите и осигурителни отношения (Примери: по Кодекс на труда; по Наредба за трудовата книжка; по Кодекс за социално осигуряване; по Закон за данъците върху доходите на физическите лица; по Наредба за парични обезщетения и помощи и други), съхраняват се в определените от трудовото и осигурителното законодателство срокове (Примери: 50+1 години по Закон за счетоводството за ведомости за заплати; 5+1 години по Наредба за парични обезщетения и помощи от ДОО за декларации по наредбата; 3+1 години по Наредба за медицинска експертиза и други), предоставят се на трети лица в случаите, което това е предвидено в нормативен акт (Примери: Национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт; Инспекция по труда; Служба по трудова медицина; банки и други). В хода на дейностите по управление на човешките ресурси се обработват данни за физическа, психологическа, социална, семейна и икономическа идентичности, данни за присъди и нарушения, данни за здравословно състояние и други.

– Посетители – осъществява се във връзка с въведените правила за охрана и сигурност. Целта на събирането на лични данни е идентифициране на физически лица, посещаващи обекти на Дружеството и контрол на достъп.
– Данни, събирани в сайта https://maxdynamics.bg:
• Онлайн форма за контакт – данните се събират и обработват само за целта на запитването и се съхраняват докато трае обработката, след което се унищожават.

– Упражняване на правата на субектите на данни – Вие имате право да упражните правата си по чл. 15-22 на Общия регламент относно защитата на данните. Като при подаването на искания за упражняването на права ще Ви бъде поискано да се идентифицирате – чрез предоставяне на документ за самоличност или чрез други методи и средства за идентификация. Личните данни, обработвани във връзка с разглеждането на отделните искания ще се използват само за целите на упражняване на посочените права.
Когато обработваме Ваши лични данни, ние го правим с Ваше съгласие и/или като необходимост, за да предоставяме използваните от Вас наши продукти/услуги, да управляваме нашето Дружество, да отговорим на нашите договорни и законови задължения, да защитим нашите системи и клиенти или да изпълним други легитимни наши интереси.

Събраните лични данни не се предоставят на трети страни, извън Европейския съюз.
Не използваме системи, които вземат автоматизирани решения за Вас, не правим профилиране на вашите лични данни.

Сигурност на данните
Ние сме въвели подходящи мерки, за да предотвратим инцидентната загуба, употреба или неоторизиран достъп, промяна или предоставяне на Вашите лични данни. В допълнение, ние ограничаваме достъпа до Вашите лични данни само до определени служители и трети лица, за които е налице необходимост да получат тази информация. Те ще обработват лични данни само въз основа на нашите правила и процедури и съгласно задължението си за конфиденциалност.
„АМПЕРЕЛ“ ООД има разработена и внедрена Система за управление на сигурността на личните данни по Общия Регламент за Защита на Личните Данни и гарантира, че данните на всички субекти се събират, обработват и съхраняват законосъобразно.

Промени в Декларацията за поверителност
Запазваме правото да променяме Декларацията си за поверителност.