Официални правила на игра
Max Dynamics

Max Dynamics Игра се провежда на Facebook (Фейсбук) страницата на Max Dynamics (https://www.facebook.com/maxdynamics.bg ) с Организатор Майнд Блоу Ит ООД Булстат: BG205884003 с адрес София, ул. Емануил Попдимитров №8 и Възложител „Амперел“ ООД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК BG831430207, със седалище и адрес на управление: гр. жк -бул.Братя Бъкстон №40.

Взимайки участие в играта на Facebook (Фейсбук) страницата на Max Dynamics, Участниците се съгласяват с изложените по-долу Правила за провеждане на играта (“Официални правила”) и се задължават да ги спазват.

Официалните правила се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на Facebook страницата Max Dynamics.

I. Механизъм

1. За да се включи в Играта, Участникът трябва да изпълни следните условия:

„Да хареса поста на Фейсбук страницата на Max Dynamics; Да хареса Фейсбук страницата на Max Dynamics; Да влез в сайта на Max Dynamics, да прочете, и после да сподели в коментар на Фейсбук страницата на Max Dynamics, какви са отличителните предимства на Max Dynamics Активна Вода.“

2. Периодът на Играта e от 12:00 часа на 16/09‘21г. до 12:00 часа 26/09‘21г.  на Фейсбук страницата на Max Dynamics.

3. Участието в Играта не е обвързано с покупка от страна на Участника.

4. Всеки потребител участва еднократно в Играта независимо от броя коментари, които е публикувал.

5. С харесването на поста Фейсбук страницата на Max Dynamics , с харесването на Фейсбук страницата Max Dynamics, със споделянето на коментар на Фейсбук страницата на Max Dynamics, Участникът потвърждава, че се е запознал и приема тези Официални правила.

II. Право на участие

6. Играта е отворена за участие за всички физически лица, навършили 18 години, на територията на България с изключение на служителите на Майнд Блоу Ит ООД и Амперел ООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). Всяко физическо лице навършило 18 години има право да участва в играта само веднъж от един профил. Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно да дисквалифицира Участници.

7. Публикуваното от Участниците съдържание следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и др. Организаторът си запазва правото да одобрява публикуваното от Участниците съдържание на Facebook (Фейсбук) профила на Max Dynamics. Организаторът има правото еднолично или след нареждане от страна на Възложителя  да сваля от Facebook (Фейсбук) профила на Max Dynamics, всеки коментар, отговор, изображение и др., които по негово усмотрение нарушават горните изисквания или тези Официални правила.

III. Награждаване

8. Наградата в Играта е: Стек от 12 бр. Активна Вода Max Dynamics

Победителите ще бъдат изтеглени на томболен принцип - 3 титуляра. Наградите ще бъдат изтеглени на 27/09‘21г., в 12:00 часа, в присъствието на представители на Организатора. Изборът на победителите е на случаен принцип http://commentpicker.com/.

9. Печелившите участници ще бъдат 3(трима) и ще бъдат обявени в пост на Facebook (Фейсбук) профила на Max Dynamics на 27/09'21г.

10. Печелившите участници трябва да попълнят своите данни в специално създадена форма, която след приключване на играта и изтегляне на победителите, ще им бъде изпратена на лично съобщение от Организатора, чрез Месинджър на фейсбук страницата на Max Dynamics. Печелившите участници следва да попълнят данните си за доставка, които включват: две имена на получателя, телефон за връзка и точен адрес за доставка. Данните (имената на получателя, телефон за връзка и адрес за доставка) се използват за целта на доставката. Организаторът изпраща по електронна поща имената, адресите и телефоните на Възложителя, който следва да изпрати наградите на спечелилите участници.

11. Срокът за разпращане на наградите е най-късно до 20 работни дни след получаване на данните на печелившите от Възложителя.

12. Участниците губят правото си да получат наградите, ако не попълнят формата с необходимата информация в рамките на 10 дни от датата на изпращането на личното съобщение към тях.

13. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи и данъчни задължения по Законa за данъците върху доходите на физическите лица, в т.ч. декларирането и плащането на данък, които са възникнали или биха могли да възникнат поради участието им в Играта.

IV. Лични данни

14. Правата на всички Участници в Играта са защитени в съответствие със Закона за защита на личните данни. Включвайки се в Играта, Участниците декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат обработвани от Възложителя  или от определено от него обработващо данните лице (в това число от Организатора ).

15. Включвайки се в настоящата Игра, Участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни за цели, свързани с Играта, разпространението на наградата, както и последващи информационни кампании за актуални или предстоящи инициативи и други съобщения в полза на потребителя. Данните ще могат да се използват в срок от един месец след получаването им. След изтичането на периода данните ще бъдат изтрити.

16. Организаторът и Въложителят на Играта се задължават да съхраняват, обработват и ползват личните данни на Участниците съобразно и по реда на Закона за защита на личните данни.V. Други общи условия при провеждане на томболи

17. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на Facebook страницата на Max Dynamics. Участниците в Играта следва сами да проверяват за промени в Официалните правила, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за направените промени.

18. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с т. 17 от настоящите Официални правила, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Официалните правила или форсмажорни обстоятелства (поройни дъждове, наводнения, снегонавяване, виелици, градушки, земетресения, свлачища, екстремно високи температури, суша, пожари, производствени аварии, войни, правителствени забрани, ембарго, стачки и др.). В тези случаи не се дължи компенсация на Участниците.

19. Печелившите участници от Играта дават изричното си съгласие за използване на техните имена и изображения в качеството на победители от страна на Организатора.

20. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при не спазени срокове съобразно тези Официални правила или по други подобни поводи.

21. Участниците се съгласяват, че Организаторът може да се свързва с тях или да им предоставя търговски съобщения и рекламни материали за бъдещи томболи и промоции. Участникът има право да откаже да получава последващи информационни кампании за актуални или предстоящи промоции, инициативи и други съобщения в полза на потребителя по всяко време.

22. Евентуално възникнали спорове между Организатора на Играта и Участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие - чрез намесата на компетентните органи.

23. Описаната по-горе Игра по никакъв начин не е спонсорирана, администрирана или свързана с Facebook или Instagram.

24. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на Участника по време на участието му в настоящата Игра.

25. Организаторът не носи отговорност за забава, промени, смущения, отменяне, отклонения, заместване или невъзможност за употреба на наградата в следствие на официални празници или други обстоятелства, които биха могли да възпрепятстват използването на наградата.

26. Организаторът на Играта си запазва правото да премахва всякакво съдържание, генерирано от Участниците и трети лица, което смята за неподходящо, неуместно и несъвместимо със съответната Игра. Това включва съдържание, което е обидно, дискриминационно или несъответстващо на правилата за отговорна търговска комуникация. Организаторът може да дисквалифицира съответния автор на подобно съдържание. В тези случаи решението на Организатора на Играта е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане. Организаторът на Играта не носи отговорност за смисъла, достоверността и сигурността на съдържанието, генерирано от Участници в Играта и трети лица, както и за евентуално настъпили неблагоприятни последици за Участници в томболите и трети лица във връзка с такова съдържание.

27. Всяко използване на фалшива онлайн идентичност и/или създаване на фалшиви профили в Facebook при участие в инициативи се счита за нарушение на Официалните правила. Организаторът на Играта си запазва правото да дисквалифицира без предупреждение и без да дължи каквото и да е уведомление на Участници, които нарушават Официалните правила по какъвто и да било начин. Дисквалифицираните Участници губят правото да получат награда от провежданите инициативи. В тези случаи решението на Организатора на Играта е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

28. Участниците се съгласяват, че носят отговорност за всички материали и информация, подадени от тях към Facebook (Фейсбук) профила на Max Dynamics, включително по отношение на тяхната законност, достоверност, автентичност и запазени права. Участниците нямат право да публикуват на Facebook (Фейсбук) профила на Max Dynamics, да разпространяват или да публикуват по друг начин посредством страницата никакви материали и информация, чието съдържание е клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права. Същото важи за съдържание, което би могло да бъде осъдително, да подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети лица, да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон.

29. Организаторът си запазва правото да изтрива качена информация и материали, чието съдържание прецени, че няма отношение по темата и концепцията на Играта, в т. ч. клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права. Същото важи за съдържание, което би могло да бъде осъдително, да подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети лица, да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон.

30. С приемането на настоящите Официални правила Участниците се съгласяват, че за ползването на техните лични данни, снимка, друга информация и материали, предоставени от тях във връзка или по повод на Играта, Организаторът не предоставя и не дължи каквато и да е компенсация или възнаграждение.

31. С приемането на настоящите Официални правила Участниците потвърждават и се съгласяват, че предоставените от тях снимки, данни или друга информация във връзка или по повод на Играта не са обект на интелектуална собственост, авторски права и други производни или свързани на тях права на трети лица. Участниците се съгласяват, че няма да претендират като титуляри на подобни права за заплащане от Организатора на каквато и да е компенсация или възнаграждение в тази връзка.